X
Produkt byl přidán do objednávky

Známe Vaše přání

Váš košík je prázdný

Objednejte po telefonu   773 831 334
Úvod Obchodní podmínky Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Mobilní telefony

Elekronického obchodu provozovaného na adrese http://www.eod.cz je obchodní společností MOTORSOFT s.r.o.
se sídlem Staňkova 1322, 53002 Pardubice, IČ 25938096, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16074.


I. Úvodní ustanovení

 1. Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě provozovaném na adrese www.eod.cz.
 2. Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami a identifikačními údaji prodávajícího před tím, než si objedná vybrané zboží.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím. Společnost MOTORSOFT s.r.o. je zprostředkovatelem obchodu.

II. Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Zákazník/kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. Zákazník/kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 5. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 6. Reklamace - je uplatnění rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práva plynoucího z odpovědnosti za vady.
 7. Spotřební zboží (zboží) – je zboží koupené spotřebitelem.
 8. Vážnost vůle a zřejmý omyl
  Podmínkou platnosti nabídky – návrhu na uzavření smlouvy je jeho vážnost § 37 odst.1 občanského zákoníku. Právní úkon není učiněn vážně (opravdově) tehdy, je-li podle objektivních okolností konkrétního případu zřejmé, že jednající nechtěl svým projevem vůle způsobit právní následky, které s takovým projevem vůle normy občanského práva spojují. Takto učiněný projev vůle je absolutně neplatný a nemůžou z něj vzniknout žádné právní následky. Pokud o tom kupující musel zcela zjevně vědět vzhledem k rozdílnosti ceny obvyklé a ceny uvedené v internetovém obchodě, pak kupní smlouva nevznikla. Stejně tak dle § 49a občanského zákoníku platí následující: „Právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět.“  Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím bude tedy zcela neplatná pro zcela zjevný omyl prodávajícího. Omyl ve vůli je právně významným, tj. má za následek neplatnost právního úkonu jen tehdy, jestliže právní úkon učinil prodávající v omylu vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro kupní smlouvu rozhodující (podstatný) a bez níž by k uzavření kupní smlouvy nedošlo, a kupující o omylu v době objednávky věděl či vědět musel (musel být – objektivně vzhledem k okolnostem případu posuzováno – zřejmý), a vzdor tomu prodávajícího na omyl neupozornil.


III. Předmět uzavírané kupní smlouvy

Prodávající nabízí zákazníkovi zboží ve svém oddělení elektronického obchodu provozovaného společností MOTORSOFT s.r.o. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího, které je prodávajícím závazně potvrzeno, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží, poplatek za platbu v hotovosti, je-li placeno v hotovosti při dodání zboží, a náklady na dopravu zboží.


IV. Kupní cena a platební podmínky

U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena a daň z přidané hodnoty. V ceně zboží jsou, vyjma daně z přidané hodnoty a poplatku za elektroodpad, zahrnuty veškeré ostatní daně a poplatky vztahující se ke zboží. Kupní cena každého zboží je stanovena jako součet ceny zboží a daně z přidané hodnoty určené z ceny zboží. Kupující má právo koupit zboží za částku, která byla uvedena jako nabídková cena k okamžiku, kdy kupující odeslal objednávku na předmětné zboží.

Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu bezhotovostně na účet prodávajícího nebo v hotovosti při dodání zboží. Způsob úhrady kupní ceny je zákazník povinen uvést v objednávce.

Při platbě bezhotovostním převodem z účtu obdrží zákazník v potvrzení objednávky veškeré údaje nutné pro platbu převodem na účet prodávajícího (číslo účtu, variabilní symbol, celkovou čásku). Zboží bude dodáno až po připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího. Pokud nebude částka kupní ceny připsána na účet prodávajícího do 10 dnů od uzavření smlouvy, má se za to, že zákazník od smlouvy odstoupil a prodávající nemá povinnost zboží zákazníkovi dodat.

Při platbě v hotovosti prodávající dodá zboží zákazníkovi na dobírku a zákazník zboží zaplatí při dodání zboží. Zákazník je povinen před zaplacením kupní ceny zboží rozbalit a zkontrolovat.

Veškeré uvedené ceny jsou platné. Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny změnit. Platné ceny jsou potvrzeny zákazníkovi prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně zákazníkovi potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje zákazníka Pokud zákazník se změnou uvedené ceny nesouhlasí, má právo uzavření objednávku stornovat nebo od smlouvy, pokud již byla uzavřena, odstoupit, a to do 7 dnů od jejího uzavření.

Způsob platby a dopravy:

Váš nákup bude přepraven po celém území ČR:

 • 1) Českou poštou - na dobírku i bankovním převodem za 99,- Kč. Č. účtu: 250169087/0300
 • 2) PPL - bankovním převodem za 80,- Kča na dobírku za 105,-.Č. účtu: 250169087/0300
 • 3) Zboží si můžete osobně vyzvednout na prodejně našeho dodavatele: Dr. Mobil, Za Pasáží 1430, 530 02  Pardubice.
 • 4) Osobní odběr Uložekny výdejny do 15kg cena 46,-

DOPRAVA ZDARMA OD 10 000,- Kč


V. Elekronický obchod

Elektronický obchod provozovaný na adrese www.eod.cz je členěn na patra, které spravují jednotlivý dodavatele zboží.

Zákazník může vybírat a objednávat zboží ve všech těchto patrech elektronického obchodu.


VI. Výběr a objednání zboží

Zákazník vybírá zboží buď prohlížením nabídky (nejdříve zvolí patro elektronického obchodu, kde chce nakupovat, následně vybere kategorii zboží), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, zná-li zákazník například typ (název) zboží, jež hledá.


VII. Storno objednávky

Kupující může stornovat objednávku nejpozději do jejího závazného potvrzení prodávajícím.


VIII. Zaplacení ceny za zboží

Kupující může zaplatit cenu za zboží ve smyslu ustanovení článku IV.


IX. Dodací podmínky

Zboží je prodávajícím dodáváno kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je kupujícímu prodávajícím dodán i daňový doklad, návod na používání zakoupeného zboží v českém jazyce a záruční list. Na jednom z těchto dokumentů kupující obdrží plné identifikační údaje prodávajícího, informace o podmínkách a postupu odstoupení od smlouvy, a informace o tom, kde a v jaké lhůtě je možné uplatnit záruku na zboží. Pokud žádný z dokumentů nebude některou z uvedených informací obsahovat, je kupující povinen obratem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, jinak se má za to, že takové informace v plném rozsahu obdržel.

Zboží je zákazníkovi dodáno, je-li doručeno prodávajícím na adresu, kterou zákazník uvedl a v čase, který byl se zákazníkem dohodnut. Nepřevezme-li zákazník zboží na sjednané adrese a ve sjednaném čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a rovněž i náklady spojené s opětovným dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.


X. Záruka za zboží

 • Záruka za zboží prodávané v Elektronickém obchodě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.
 • Pokud by dodané zboží vykazovalo zjevné vady, mezi které patří i poškození způsobené dopravou, reklamuje zákazník takové vady ihned vůči prodávajícímu nebo pracovníkovi dopravce, který zboží dodává. V ostatních případech je kupující povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu, kdy je zjistil, jinak jeho nárok z vad zboží zaniká. Ohledně jiných vad, které se na zboží vyskytnou během záruční doby (viz níže), platí nároky kupujícího ( zákazníka) a to v rozsahu dojde-li dodáním zboží s vadami o  podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy, dle výběru zákazníka zákonné nároky v rámci na dodání chybějícího zboží, na odstranění ostatních vad nebo na slevu z  kupní ceny, jakož i – jedná-li se o podstatné vady – nároky na dodání náhradního nebo chybějícího zboží, na odstranění právních vad, na přiměřenou slevu z kupní ceny, na opravu zboží, jsou-li vady opravitelné nebo na odstoupení od smlouvy, jakož i souběžně nárok na náhradu škody způsobené vadným zbožím Vyloučení odpovědnosti: Nepodstatné odlišnosti dodaného zboží od zobrazených výrobků jsou technicky podmíněny a nepovažují se proto za vadu. Prodávající zákazníkům poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na škody nebo poruchy, které vznikly nesprávnou obsluhou nebo použitím, užitím nepřiměřené síly nebo přirozeným opotřebením. Podrobnosti vyplývají ze záručních podmínek, které jsou přiloženy k dodávanému zboží, případně uvedeny v záručním listu. Pokud nebude možno některé objednané zboží dodat, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit s tím, že bude prodávající zákazníka neodkladně o  odstoupení a nemožnosti dodání informovat a případně obdržené plnění zákazníkovi bezodkladně vrátí.
 • Během 14 dnů po obdržení zboží je zákazník oprávněn bez udání důvodů uplatnit neomezené právo na vrácení zboží. Zákazník nemá právo zboží vrátit, jestliže jej nemůže vrátit ve stavu, v jakém jej převzal. Lhůtu zákazník zachová, pokud v jejím průběhu požádá prodávajícího (Dr. Mobil, Za Pasáží 1430, 530 02 Pardubice) o zpět vzetí zboží. Uplatnění práva na vrácení zboží ve lhůtě představuje ohledně dotčeného zboží rozvazovací podmínku uzavřené kupní smlouvy.

Veškeré reklamované zboží zasílejte na adresu:
Dr. Mobil, Za Pasáží 1430, 530 02  Pardubice

 • V případě, že obdržíte poškozené zboží je potřeba nahlásit tuto událost nejpozději do 3 dnů. Zašlete oznámení o poškození na adresu info@eod.cz společně s fotografiemi výrobku.

Před zasláním reklamovaného zboží vás prosíme o vyplnění tohoto formuláře:


XI. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy doporučuje se vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním nepoškozeném obalu, s originálním dokladem o koupi, se záručním listem a s poskytnutým návodem na použití. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Rozhodnete-li se pro odstoupení ve 14 denní lhůtě a dodržíte výše uvedené podmínky bude vám vrácena kupní cena a náklady na dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

V písemném odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen uvést jméno, příjmení, číslo objednávky a datum podání objednávky, dále uvede toto "požaduji vrácení uhrazené částky za zboží a nákladů na dodání zboží z  internetového obchodu na adresu (pokud požadujete vrácení na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu))" a toto odstoupení adresovat prodávajícímu.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akce" nebo jiné označení obdobného významu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


XII. Ochrana osobních údajů

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Svou registrací v internetovém obchodu eOD.cz souhlasíte se:

 • zpracováním Vašich osobních údajů společností MOTORSOFT s.r.o. k marketingovým účelům.
 • zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu odhlášení Vaší emailové adresy je možné přímo v nabídce, nebo ve Vaší registraci.

XIII. Další ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na shora uvedené adrese Elektronického obchodu.

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách Elektronického obchodu jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na těchto webových stránkách nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám.

V Praze dne 18.5.2009

Dodavatel zboží:
OFFSIDE76 s.r.o.
Heřmanův Městec, Havlíčkova 304, PSČ 538 03
IČO: 27538290
DIČ: CZ27538290
Spisová značka 24825 C, Krajský soud v Hradci Králové

Tisknout

Novinky na e-mail

Novinky

9/ 6 2017

Grilovací sezóna je tady! Využijte extra slevy až 46 % na vybrané grily.

A je to tu! To, na co jsme se všichni těšili. Grilovací sezóna! Nezáleží na tom, jestli máte balkón nebo velkou zahradu. Stolní, elektrické, zahradní, kontaktní, u nás si vybere každý...

Více »
5/ 6 2017

Doprava zdarma na veškerý nábytek a doplňky již od 1000 Kč.

Udělejte si to doma hezké! Doprava zdarma na veškerý nábytek a doplňky již od 1000 Kč.
Letní grilování, opalování na zahradě nebo terase, návštěvy přátel,... Akce do 12.6.


Více »

Archiv novinek

Reference našich zákazníků